Intro
Burmesisk • Arm

acgif;pOf 5 tvkyf?tvkyfb0eSifhtvkyform;aps;uGuf

aemfa0&Sd vljuD;trsm;pkonf tvkyfvkyfjuonf/ 70% onfrdef;rrsm;jzpfjyD; 80% onfa,muFsm;rsm;jzpfonf/xuf0ufaomtvkyfor rsm;onf tcsdefydkif;vkyfjujyD; 13% aoma,muFsm;rsm;onftcdsefydkif;vkyfonf/ ajymif;a&T haexdkifolrsm; 55.6% onf 2003 ckeSpfwGif vpm&tvkyfvkyfjuonf/

tvkyfrvkyfaomolrsm;rSm ausmif;om;rsm;?tdrf&Sifrrsm;? tarGqufcHcGifh&olrsm; ESifh tvkyf&Smolrsm;jzpfoonf/

2005 ckESpf atjyDv wGif 3.6% aomvljuD;rsm;rSmtvkyf&Smolrsm;jzpfonf/ tvkyf&Smol qdkonfrSm vuf&Sd vpm&aomtvkyfr&Sdol?tvkyf&SmazGaejyD;csufcsif;tvkyfvkyf&eftoifhjzpfaeoljzpfonf/ 9%aom ajymif;a&TYaexdkifolrsm;rSm tvkyf&Smolrsm;jzpfonf (2005)/

©O. Væring Eftf. AS©O. Væring Eftf. AS

,ck 0Afqdkuf onf jyXmef;pmtkyf &Sd acgif;pOftrSwf 5 tm;jznfhpGufcsufay;xm;onf/ atmufygtajumif;t&mrsm;tm; toif ydkrdkzwf&I h Edkifffygonf/

  • tefatAD
  • ukefonftpnf;t&Hk;
  • udk,fa&;&mZ0if
  • tvkyfavsSmufvTmrsm;
  • tvkyform; ESifhtvkyfcGif umuG,fa&;?&Hk;ydwf&uf Oya'
  • tvkyfrSysufuGufjcif;
  • ukd,fydkifukrÜPD xlaxmifjcif;

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelendamm.no